Vedtægter


Vedtægter for Gymnastikforeningen FREM Odense
 
 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
Den 3. april 2002.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. februar 2006.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. februar 2008.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. februar 2009.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 1. februar 2022.
Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2023.
§ 1.
Navn
 
Foreningens navn er Gymnastikforeningen FREM Odense, med hjemsted i Odense Kommune. Foreningen er oprindeligt oprettet den 20. april 1920, organiseret under Gymnastik- og Svømmeforeningen FREM. Foreningen er oprettet som selvstændig forening den 3. april 2002.
§ 2.
Formål
 
Foreningens formål er
  • at give børn, unge og voksne mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid
  • at fremme sammenholdet og fællesskabsfølelsen blandt medlemmerne
  • at styrke interessen for gymnastik og sundhed
 
§ 3.
Medlemskab af organisationer
 
Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), herunder DGI-Odense, Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO).
 
§ 4.
Optagelse af medlemmer
 
Enhver kan blive medlem af foreningen. Ved indmeldelse, der gælder for indeværende sæson, betales et årskontingent som er inkluderet i holdbetalingen. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
Medlemmerne registreres i medlemskartotek.
Medlemmer, der ved ord eller handling skader foreningens interesser og anseelse kan udelukkes af foreningen. En sådan afgørelse foretages af bestyrelsen. Et udelukket medlem kan anke sin sag ved førstkommende ordinære generalforsamling.
 
§ 5.
Kontingent
 
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, under hensyntagen til holdenes indhold og varighed. Ved deltagelse på flere hold ydes prisreduktion. Der er en særlig takst for børnehold. Der kan ydes søskenderabat. Folkepensionister betaler reduceret kontingent.
 
  
§ 6.
Bestyrelsen og dens opgaver
 
Foreningen ledes af den på generalforsamlingens valgte bestyrelse på 5 medlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan kun vælges blandt foreningens myndige medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Det er bestyrelsens mål at være repræsenteret på alle træningssteder.
Bestyrelsen tegner foreningen i alle forhold, og dens beslutninger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen kan ikke gøres personlig ansvarlig for foreningens økonomiske forpligtelser.
 
§ 7.
Regnskab
 
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Revisionspåtegnet regnskab underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 
§ 8.
Revision
 
Foreningen har 2 interne revisorer, hver valgt for en periode af 2 år med forskudt valgperiode.
Hvert år vælges en revisorsuppleant.
Revisorerne må ikke være medlemmer af foreningens bestyrelse.
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen revidere regnskabet og kontrollere, at beholdningerne er til stede, men har adgang hertil på enhver tid af året.
 
§ 9.
Ordinær Generalforsamling
 
Den ordinære generalforsamling er gymnastikforeningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  Der kan på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag til de indkomne forslag.
 
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse:                    
2 bestyrelsesmedlemmer                                                     lige år
3 bestyrelsesmedlemmer                                                     ulige år
      7.  Valg af 1. suppleant, 2. suppleant og 3. suppleant        hvert år
  1. Valg af revisorer:
Revisor 1                                                                               ulige år
Revisor 2                                                                               lige år
Revisorsuppleant                                                                 hvert år
      9.  Eventuelt
                     
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og ikke er i restance. For børn under 14 år har forælder eller værge stemmeret.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Alle valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning ønskes af blot 1 stemmeberettiget medlem.  Stemmeoptællingsudvalg udpeges af dirigenten.
 
§ 10.
Vedtægtsændring
 
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.
Der indkaldes på samme betingelser som ordinær generalforsamling.
 
§ 12.
Opløsning.
 
Foreningen kan kun opløses efter at dette er vedtaget på en ordinær generalforsamling, hvorefter der senest 3 uger efter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Opløsning af foreningen kan herefter kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Eventuelle midler skal ved opløsning af foreningen anvendes til andet foreningsarbejde for gymnastik i Odense Kommune.
 
 
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling, den 21. februar 2023
 
 
 
 
 
Lene Østergaard, dirigent                    Helle Rasmussen, formand
Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241