Vedtægter


Vedtægter for Gymnastikforeningen FREM Odense

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

Den 3. april 2002.

Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. februar 2006.

Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. februar 2008.

Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. februar 2009.

§ 1.

Navn

Foreningens navn er Gymnastikforeningen FREM Odense, med hjemsted i Odense Kommune. Foreningen er oprindeligt oprettet den 20. april 1920, organiseret under Gymnastik- og Svømmeforeningen FREM. Foreningen er oprettet som selvstændig forening den 3. april 2002.

§ 2.

Formål

Foreningens formål er

-         at give børn, unge og voksne mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid

-         at fremme sammenholdet og fællesskabsfølelsen blandt medlemmerne

-         at styrke interessen for gymnastik og sundhed

§ 3.

Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), herunder DGI-Odense, Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO) samt Dansk Gymnastik Forbund, Fynskredsen (DGF Fynskredsen).

§ 4.

Optagelse af medlemmer

Enhver kan blive medlem af foreningen. Ved indmeldelsen, der gælder for indeværende sæson, betales et årskontingent, der er fastsat af bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Medlemmerne registreres i medlemskartotek.

Medlemmer, der ved ord eller handling skader foreningens interesser og anseelse kan udelukkes af foreningen. En sådan afgørelse foretages af bestyrelsen. Et udelukket medlem kan anke sin sag ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 5.

Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, under hensyntagen til holdenes indhold og varighed. Ved deltagelse på flere hold ydes prisreduktion. Der er en særlig takst for børnehold. Der kan ydes søskenderabat. Folkepensionister betaler reduceret kontingent.

I tilfælde af restance kan et medlem udelukkes.

§ 6.

Bestyrelsen og dens opgaver

Foreningen ledes af den på generalforsamlingens valgte bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan kun vælges blandt foreningens myndige medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Det er bestyrelsens mål at være repræsenteret på alle træningssteder.

Bestyrelsen tegner foreningen i alle forhold, og dens beslutninger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen kan ikke gøres personlig ansvarlig for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 7.

Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Revisionspåtegnet regnskab underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 8.

Revision

Foreningen har 2 interne revisorer, hver valgt for en periode af 2 år med forskudt valgperiode.

Hvert år vælges en revisorsuppleant.

Revisorerne må ikke være medlemmer af foreningens bestyrelse.

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen revidere regnskabet og kontrollere, at beholdningerne er tilstede, men har adgang hertil på enhver tid af året.

§ 9.

Ordinær Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling er gymnastikforeningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  Der kan på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag til de indkomne forslag.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse:
2 bestyrelsesmedlemmer lige år

3 bestyrelsesmedlemmer ulige år

7.  Valg af 1. suppleant og 2. suppleant hvert år

Valg af revisorer:
Revisor 1 ulige år

Revisor 2 lige år

Revisorsuppleant hvert år

9.  Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og ikke er i restance. For børn under 14 år har forælder eller værge stemmeret.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Alle valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning ønskes af blot 1 stemmeberettiget medlem.  Stemmeoptællingsudvalg udpeges af dirigenten.

§ 10.

Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.

Der indkaldes på samme betingelser som ordinær generalforsamling.

§ 12.

Opløsning.

Foreningen kan kun opløses efter at dette er vedtaget på en ordinær generalforsamling, hvorefter der senest 3 uger efter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Opløsning af foreningen kan herefter kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Eventuelle midler skal ved opløsning af foreningen anvendes til andet foreningsarbejde for gymnastik i Odense Kommune.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling, den 5. februar 2009

Lene Østergaard, dirigent                     Helle Rasmussen, formand
Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241