Generalforsamling


Generalforsamling 2023 afholdes d. 21, februar kl. 19.00 18-01-2023
Referat Generalforsamling 2023 08-03-2023
Referat af gymnastikforeningen FREM Odense,
Generalforsamling tirsdag d. 21. februar 2023
 
Helle bød velkommen til de fremmødte. Der deltog 7 af foreningens medlemmer og 6 fra bestyrelsen.
Vi startede med en sang.
 
 1. Valg af dirigentent:
Bestyrelsen foreslog Lene Østergaard som dirigent – Lene blev valgt.
Lene takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. Indkaldelsen med dagsorden var udsendt pr mail 3. februar til alle foreningens medlemmer og i papirudgave til de, der ikke har mail.
 
 1. Godkendelse af dagsorden:
Den udsendte dagsorden er som angivet i vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt.
 
 1. Bestyrelsens beretning:
Helle aflagde bestyrelsens beretning, som var omdelt. Se i øvrigt vedlagte årsberetning for 2022.
Årsberetningen blev godkendt.
 
 1. Fremlæggelse af regnskab:
Revideret regnskab for 2022, som var omdelt, blev gennemgået af Birthe. Samlet er vi kommet ud af året med et underskud på 51.273 kr.
Se vedlagte regnskab for 2022.
Regnskabet blev godkendt.
 
 1. Indkomne forslag:
Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.
 
§ 3 slettes teksten ”samt Dansk Gymnastikforbund Fynskredsen (DGF Fynskredsen”, da vi ikke er medlemmer mere.
 
§ 4 Ordlyden:  Ved indmeldelse, der gælder for nuværende sæson, betales et årskontingent, der er fastsat af bestyrelsen.
Ændres til:
Ved indmeldelse, der gælder for indeværende sæson, betales et årskontingent, som er inkluderet i holdbetalingen.
 
§ 5 Kontingent.
Et medlem kan ikke være i restance, da man ved tilmelding også betaler. Derfor slettes den sidste linje:
I tilfælde af restance kan et medlem udelukkes.
Ændringsforslagene blev godkendt.
 
 1. Valg til bestyrelsen:
På valg var 3 bestyrelsesmedlemmer: Helle Rasmussen, Gitte Støkkel og Jytte Rasmussen
Helle, Gitte og Jytte blev genvalgt.
 
 1. Valg af 3 suppleanter:
1. suppleant Andreas Reinholdt Milvertz – blev genvalgt
2. suppleant Regina Blak Rasmussen – blev genvalgt
3. suppleant Karen Øgendahl - blev genvalgt.
 
 
 
 1. Valg af revisor1 og revisorsuppleant:
 1. Linda Birkenfeldt (revisor1) ønskede ikke genvalg. Tina Nielsen havde via sms givet tilsagn og blev valgt i stedet for.
 2. Ruth Fischer (revisorsuppleant) var på valg. Ruth var ikke til stede, men havde sendt sms med ja til genvalg.
Generalforsamlingen godkendte det, og Ruth blev genvalgt.
 1. Eventuelt:
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Der var vingave til dirigenten som tak for hjælpen og en buket til Linda Birkenfeldt som tak for mange års arbejde som revisor.
 
Odense de. 21. februar 2023Referent:Jytte Rasmussen
 
 
Referat fra generalforsamling 2022 (1.4 Mb)
Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241