Generalforsamling


Udsættelse af generalforsamling februar 2021 27-01-2021
 

Gymnastikforeningen FREM Odense aflyser vores planlagte generalforsamling, den 9. februar 2021.


Ny dato for generalforsamling vil blive meldt ud når forsamlingsforbuddet ændrer sig.

Indkaldelse til generalforsamling vil blive udsendt på mail i henhold til foreningens vedtægter.

 

Referat fra generalforsamling 2020

Referat af Gymnastikforeningen FREM Odense,
Generalforsamling, tirsdag den 04.02.2020
 
Helle bød velkommen til de fremmødte. Der var 4 af foreningens medlemmer og 7 fra bestyrelsen.
 
 1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Lene Østergaard som dirigent - Lene blev valgt.
Lene takkede for valget og konstaterede at den første indkaldelse, udsendt pr mail den 16. januar kl 15.45 ikke var kommet ud til alle medlemmer. Da bestyrelsen blev bekendt med fejlen, blev indkaldelsen genudsendt pr. mail den 29. januar kl 12.53. I denne mail bad bestyrelsen om en tilbagemelding fra medlemmerne om generalforsamlingen kunne afholdes på den planlagt dato, eller man ønskede en ny indkaldelse med 14 dages varsel og dermed udsættelse. Der kom ingen tilmeldinger, hvorefter bestyrelsen besluttede at afvikle generalforsamlingen planmæssigt. Lene spurgte de fremmødte om der var indsigelser mod at afvikle generalforsamlingen. Der var ingen indsigelser, så generalforsamlingen kunne fortsætte.
 1. Godkendelse af dagsordenen:
Den udsendte dagsorden er som angivet i vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt.
 1. Bestyrelsens beretning:
Helle Rasmussen aflagde bestyrelsens beretning, som var omdelt. Se i øvrigt vedlagte årsberetning for 2019.
Årsberetningen blev godkendt.
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Reviderede regnskab for 2019, som var omdelt, blev gennemgået af Birthe. Samlet er vi kommet ud af året med et overskud på kr. 34.091,-.
Se vedlagte regnskab for året 2019.
Noget af overskuddet vil blive brugt i forbindelse med afvikling af foreningens kommende 100-års jubilæum i 2020.
Regnskabet blev godkendt.
 1. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
 1. Valg til bestyrelsen:
På valg var to bestyrelsesmedlemmer. Birthe Bjerg Andersen og Bente Topp.
Birthe og Bente blev genvalgt.
 1. Valg af 2 suppleanter:
1. suppleant – Julie Ny Bundgaard blev genvalgt.
2. suppleant - Regina Blak Rasmussen blev genvalgt.
 1. Valg af revisor 2 og revisorsuppleant:
Else Marie Juhl Nielsen (revisor 2) var på valg. Else Marie var ikke til stede, men havde sendt en sms til Birthe med ja til genvalg. Generalforsamlingen godkendte det og Else Marie blev genvalgt.
Revisorsuppleant 
Ruth Fischer var på valg. Ruth var ikke til stede, men havde sendt en sms til Helle med ja til genvalg. Generalforsamlingen godkendte det, og Ruth blev genvalgt.
 1. Eventuelt:
Bestyrelsen fortalte at foreningen fik overdraget en juniorfane, af Danmarkssamfundet i forbindelse med et arrangement i Rådhushallen den 16. juni 2019. Den nye juniorfane bliver indviet på FREM-dagen den 28. marts 2020.
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Der var vingave til dirigenten som tak for hjælpen.
 
Odense den 15. februar 2020
 
Referent:        Bente Topp
 
 
 
Dirigent:                               Lene Østergaard                                                               Formand:       Helle Rasmussen                                               
 

 

Referat fra generalforsamling 2019

Referat af Gymnastikforeningen FREM Odense,
Generalforsamling, tirsdag den 05.02.2019
 
Helle bød velkommen til de fremmødte. Der var 6 af foreningens medlemmer og 7 fra bestyrelsen.
 
 1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Lene Østergaard som dirigent - Lene blev valgt.
Lene takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen, var lovligt varslet - udsendt pr. mail 21. januar til alle foreningens medlemmer.
 1. Godkendelse af dagsordenen:
Den udsendte dagsorden er som angivet i vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt.
 1. Bestyrelsens beretning:
Helle Rasmussen aflagde bestyrelsens beretning, som var omdelt. Se i øvrigt vedlagte årsberetning for 2018.
Årsberetningen blev godkendt.
 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Reviderede regnskab for 2018, som var omdelt, blev gennemgået af Birthe. Samlet er vi kommet ud af året med et underskud på kr. 23.763,-.
Se vedlagte regnskab for året 2018.
En stor del af underskuddet skyldes et lavere medlemstal samt tilskud til køb af ny Airtrack til Vestre skole.
Regnskabet blev godkendt.
 1. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
 1. Valg til bestyrelsen:
På valg var tre bestyrelsesmedlemmer. Helle Rasmussen, Gitte Støkkel og Jytte Rasmussen.
Helle, Gitte og Jytte blev genvalgt.
 1. Valg af 2 suppleanter:
1. suppleant – Julie Ny Bundgaard blev genvalgt.
2. suppleant - Regina Blak Rasmussen blev genvalgt.
 1. Valg af revisor 1 og revisorsuppleant:
Linda Birkenfeldt (revisor 1) var på valg – og blev genvalgt.
Revisorsuppleant 
Ruth Fischer var på valg. Ruth var ikke til stede, men havde sendt en sms til Birthe med ja til genvalg. Generalforsamlingen godkendte det, og Ruth blev genvalgt.
 1. Eventuelt:
Bestyrelsen har besluttet at foreningens 100 års jubilæum i 2020 afholdes i forbindelse med FREM-dagen 2020. Vi søger Danmarkssamfundet om en ny juniorfane som bliver indviet på FREM-dagen i 2020.
Der kom flere forslag til jubilæet:     Søge Albanifonden (ansøgningsfrist 15. oktober)
                                                      Æresmedlemskab af foreningen (undersøger kriteriet for æresmedlemmer)
                                                      Jubilæumsskrift.
                                                      Kontakt til tirsdagsdamerne (de ældste kan helt sikkert bidrage med noget).
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Der var vingave til dirigenten som tak for hjælpen.
 
 
Odense den 09. februar 2019
 
Referent:        Bente Topp
 
 
 
Dirigent:                               Lene Østergaard                                                               Formand:       Helle Rasmussen                                               
Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241