Generalforsamling


Referat af Gymnastikforeningen FREM Odense,
Generalforsamling, tirsdag den 05.02.2019
 
Helle bød velkommen til de fremmødte. Der var 6 af foreningens medlemmer og 7 fra bestyrelsen.
 
  1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Lene Østergaard som dirigent - Lene blev valgt.
Lene takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen, var lovligt varslet - udsendt pr. mail 21. januar til alle foreningens medlemmer.
  1. Godkendelse af dagsordenen:
Den udsendte dagsorden er som angivet i vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt.
  1. Bestyrelsens beretning:
Helle Rasmussen aflagde bestyrelsens beretning, som var omdelt. Se i øvrigt vedlagte årsberetning for 2018.
Årsberetningen blev godkendt.
  1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Reviderede regnskab for 2018, som var omdelt, blev gennemgået af Birthe. Samlet er vi kommet ud af året med et underskud på kr. 23.763,-.
Se vedlagte regnskab for året 2018.
En stor del af underskuddet skyldes et lavere medlemstal samt tilskud til køb af ny Airtrack til Vestre skole.
Regnskabet blev godkendt.
  1. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
  1. Valg til bestyrelsen:
På valg var tre bestyrelsesmedlemmer. Helle Rasmussen, Gitte Støkkel og Jytte Rasmussen.
Helle, Gitte og Jytte blev genvalgt.
  1. Valg af 2 suppleanter:
1. suppleant – Julie Ny Bundgaard blev genvalgt.
2. suppleant - Regina Blak Rasmussen blev genvalgt.
  1. Valg af revisor 1 og revisorsuppleant:
Linda Birkenfeldt (revisor 1) var på valg – og blev genvalgt.
Revisorsuppleant 
Ruth Fischer var på valg. Ruth var ikke til stede, men havde sendt en sms til Birthe med ja til genvalg. Generalforsamlingen godkendte det, og Ruth blev genvalgt.
  1. Eventuelt:
Bestyrelsen har besluttet at foreningens 100 års jubilæum i 2020 afholdes i forbindelse med FREM-dagen 2020. Vi søger Danmarkssamfundet om en ny juniorfane som bliver indviet på FREM-dagen i 2020.
Der kom flere forslag til jubilæet:     Søge Albanifonden (ansøgningsfrist 15. oktober)
                                                      Æresmedlemskab af foreningen (undersøger kriteriet for æresmedlemmer)
                                                      Jubilæumsskrift.
                                                      Kontakt til tirsdagsdamerne (de ældste kan helt sikkert bidrage med noget).
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Der var vingave til dirigenten som tak for hjælpen.
 
 
Odense den 09. februar 2019
 
Referent:        Bente Topp
 
 
 
Dirigent:                               Lene Østergaard                                                               Formand:       Helle Rasmussen                                               
Besøg vores side
Gymnastikforeningen FREM Odense | CVR 32231241